Европейска комисия и Европейски съвет

Европейската комисия бива избирана и назначавана от ЕС и страните членки на ЕС. За целта се изготвя отчет за изборите в ЕП и се избира Председател на Европейската комисия. ЕС се занимава с номинирането на такъв, а той самият бива избиран с мнозинство. В случай, че първоначалната кандидатура бъде отхвърлена в рамките на един месец се избират нови кандидати, отново предложени от страните-членки. За подбор на Председател на ЕК трябва да има мнозинство. В случай, че Парламентът одобри списъка на новата Комисия тя бива назначава официално.

Законодателните правомощия се определят от ЕС, те не могат да бъдат взет без негово съгласие. Това се установява с договор в Лисабон през 2009 г. ЕП получава власт в области със селското стопанство и по темите засягащи гражданската свобода.

Бюджетни правомощия тук се включват теми засягащи икономика, селско стопанство, енергетика, регионално развитие, транспорт, научните изследвания, околна среда, финанси.

Разпределя се дългосрочен бюджет, в които разходите биват одобрявани в ЕС и от правителства на членовете на страните участнички на ЕП. След това всяка година се вземат решения как да бъде изразходван годишният бюджет. В този момент се вземат и решения как да се разпределят и парите между данъкоплатците, тяхното предназначение и приключване на отчети, резултати и т.н. За по-стриктни мерки и следене правилата участие взема и Комисията. Тя е определена със закон от 1999 г.

Демократичен контрол и правомощия – водеща роля в избора на всеки парламент имат надзорът и контролът. С тях се гарантират демократична отчетност. ЕП изпълнява функции чрез номиниране, контрол, разследвания по всякакви парламентарни въпроси.

Правата на гражданите и външна политика – Върховният представител на ЕС дава отчет на Парламента за проведените консултации и насоките в тази политика, използвани и бюджетни правомощия, по този начин се формира обхвата и мащаба й. Ето, защо и одобрението на Парламента има важно значение и за търговските взаимоотношения, дори при страните извън ЕС. Съставът от членове на ЕП отделят голямо внимание и на темите за енергийни въпроси, насърчаване на демократичните ценности и т.н.

Петиции – това са въпросите свързани с прозрачност, обществен достъп, откритост и т.н. често те наподобяват лабиринт от въпроси свързани с действителността в Брюксел. Всеки европейски гражданин може да пращат петиции до ЕП за болни теми с околната среда, митнически органи, пенсионни права и всякакви теми засягащи обществото в Европейския съюз. Гражданите имат права да се свързват с европейския омбудсман, който представлява независима инстанция, определена чрез избор на Парламента. Той от своя страна може да разследва лошо административно управление и злоупотреба с властите в ЕС.